Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2013

 

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obec Vlksice

Výroční zprávu o poskytování informací za rok 2013

 

1,      počet písemně podaných žádostí    1

2,      počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí       0

3,      počet podaných odvolání proti rozhodnutí      0

4,      opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci             přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o   poskytnutí informace 0

5,      přehled všech výdajů vynaložených v souvislosti se soudními    řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona          včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a náklady na         právní zastoupení        0

6,      poskytnuté výhradní licence a odůvodnění nezbytnosti     poskytnutí výhradní licence          0

7,      počet stížností podaných dle § 16 a zákona, včetně důvodů        jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení     0

8,      další informace  vztahující se k uplatňování zákona  nejsou

 

V průběhu roku 2013 odpovídali členové zastupitelstva a pracovnící obecního úřadu na ústní a telefonické dotazy občanů.

 

Dne 24.2.2014

 

 

                                                        Vladimír Koutník

                                                        Starosta obce